Regina Maria Wyżkiewicz-Maksimow | Wydział Filologiczny

Regina Maria Wyżkiewicz-Maksimow

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 10 lipca 2013 roku

Regina Maria Wyżkiewicz-Maksimow

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Językowy obraz człowieka - charakter i osobowość w paremiologii polskiej, serbskiej i chorwackiej”

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa, specjalność: językoznawstwo słowiańskie

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Iwona Elżbieta Nowakowska-Kempna, prof. dr hab. Jadwiga Kowalik, prof. dr hab. Władysław Lubaś, prof. dr hab. Wiesław Stefan Boryś

Dyplom nr 709.


Gdańsk, 15 lipca 2013 r.