Elżbieta Żukowska | Wydział Filologiczny

Elżbieta Żukowska

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 06 czerwca 2013 roku

Elżbieta Żukowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Religia dawnych Słowian we  współczesnej polskiej prozie fantasty”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Aleksandra Ubertowska

Recenzenci: prof. UWr, dr hab. Anna Gemra, prof. UG, dr hab. Jerzy Samp

Dyplom nr 3655.


Gdańsk, 12 czerwca 2013 r.