Leszek Daniel Selin | Wydział Filologiczny

Leszek Daniel Selin

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 06 czerwca 2013 roku

Leszek Daniel Selin

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Nazwy roślin i  ich funkcje w  XX-wiecznych powieściach kaszubskich”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Ewa Rogowska-Cybulska

Recenzenci: prof. dr hab. Jerzy Treder, prof. dr hab. Jadwiga Zieniuk

Dyplom nr 3654.


Gdańsk, 12 czerwca 2013 r.