Ewa Grażyna Czaplewska | Wydział Filologiczny

Ewa Grażyna Czaplewska

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 18 kwietnia 2013 roku

Ewa Grażyna Czaplewska

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Rozumienie pragmatycznych aspektów wypowiedzi przez dzieci ze specyficznym zaburzeniem językowym SLI”

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa, specjalność: psycholingwistyka

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Jan Ożdżyński, prof. dr hab. Stanisław August Grabis, prof. dr hab. Adam Sławomir Gala, prof. dr hab. Edward Łuczyński

Dyplom nr 703.


Gdańsk, 24 kwietnia 2013 r.