Janusz Semrau | Wydział Filologiczny

Janusz Semrau

z dnia 07 marca 2013 roku

Janusz Semrau

na podstawie osiągnięcia naukowego pod tytułem:

„Fenomenologiczno-egzystencjalne rozpoznania wokół klasycznej prozy amerykańskiej”

oraz oceny aktywności naukowej

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa, specjalność: literaturoznawstwo amerykańskie

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. UMCS, dr hab. Jerzy Durczak, dr hab. Joseph Kuhn, prof. wizytujący, prof. UG, dr hab. Marek Wilczyński

Przewodniczący komisji habilitacyjnej: prof. dr hab. Wojciech Kalaga

Dyplom nr 699.


Gdańsk, 14 marca 2013 r.