Małgorzata Milewska-Stawiany | Wydział Filologiczny

Małgorzata Milewska-Stawiany

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 20 grudnia 2012 roku

Małgorzata Milewska-Stawiany

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Górnołużyckie deminutywa w systemie językowym i w tekście”

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa, specjalność: językoznawstwo zachodniosłowiańskie

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. UAM, dr hab. Tadeusz Jan Lewaszkiewicz, prof. UG, dr hab. Ewa Rogowska-Cybulska,, prof. dr hab. Ewa Magdalena Siatkowska, prof. dr hab. Jadwiga Czesława Zieniuk

Dyplom nr 692.


Gdańsk, 28 grudnia 2012 r.