Krzysztof Michał Jaroń | Wydział Filologiczny

Krzysztof Michał Jaroń

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 11 października 2012 roku

Krzysztof Michał Jaroń

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Pomiędzy literaturą, nauką i filozofią. (De)konstrukcje Lema i Derridy”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa, specjalność: teoria literatury

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Ewa Graczyk

Recenzenci: prof. dr hab. Jerzy Jarzębski, prof. UG, dr hab. Maciej Michalski

Dyplom nr 3564.


Gdańsk, 23 listopada 2012 r.