Kamila Maria Szada Borzyszkowska | Wydział Filologiczny

Kamila Maria Szada Borzyszkowska

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 10 maja 2012 roku

Kamila Maria Szada Borzyszkowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Twórczość literacka i działalność społeczna księdza Bronisława Maryańskiego. Próba monografii”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa, specjalność: literatura polska

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Tadeusz Linkner

Recenzenci: prof. dr hab. Krzysztof Biliński, dr hab. Edward Jakiel

Dyplom nr 3488.


Gdańsk, 15 maja 2012 r.