Małgorzata Barbara Rocławska-Daniluk | Wydział Filologiczny

Małgorzata Barbara Rocławska-Daniluk

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 19 kwietnia 2012 roku

Małgorzata Barbara Rocławska-Daniluk

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Dwujęzyczność i wychowanie dwujęzyczne z perspektywy lingwistyki i logopedii”

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa, specjalność: językoznawstwo stosowane

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Jolanta Maćkiewicz, prof. UW, dr hab. Józef Porajski-Pomsta, prof. dr hab. Jan Ożdżyński, prof. dr hab. Stanisław August Grabis

Dyplom nr 658.


Gdańsk, 25 kwietnia 2012 r.