Hanna Makurat | Wydział Filologiczny

Hanna Makurat

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 12 stycznia 2012 roku

Hanna Makurat

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Jinterferencjowé przejinaczi ù bilingwalnëch lëdzy w kaszëbsczi spòlëznie”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa, specjalność: kaszubistyka

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Jerzy Treder

Recenzenci: prof. UG dr hab. Marek Cybulski, prof. dr hab. Jadwiga Zieniuk

Dyplom nr 3465.


Gdańsk, 23 lutego 2012 r.