Anna Dorota Śliwa | Wydział Filologiczny

Anna Dorota Śliwa

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 08 grudnia 2011 roku

Anna Dorota Śliwa

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„ Sztuka - percepcja - język.  Sfera wizualna w poezji i prozie Mirona Białoszewskiego.”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa, specjalność: literatura polska

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Kazimierz Nowosielski

Recenzenci: prof. dr hab. Małgorzata Książek-Czermińska, prof. dr hab. Zdzisław Łapiński

Dyplom nr 3458.


Gdańsk, 23 marca 2012 r.