Anna Grażyna Marchewka | Wydział Filologiczny

Anna Grażyna Marchewka

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 19 stycznia 2012 roku

Anna Grażyna Marchewka

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Słowo i gest. Herodotowa sztuka portretowania”

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa, specjalność: filologia klasyczna

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. UŁ, dr hab. Jadwiga Bożena Czerwińska, prof. UWr, dr hab. Gościwit Malinowski, prof. dr hab. Kazimierz Korus, prof. dr hab. Marian Szarmach

Dyplom nr 644.


Gdańsk, 26 stycznia 2012 r.