Katarzyna Iwona Vitkovska | Wydział Filologiczny

Katarzyna Iwona Vitkovska

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 22 września 2011 roku

Katarzyna Iwona Vitkovska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Постмодернистский образ России в романах Виктора Пелевина”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Irena Fijałkowska-Janiak

Recenzenci: prof. dr hab. Franciszek Apanowicz, prof. UJ, dr hab. Anna Skotnicka

Dyplom nr 3406.


Gdańsk, 26 września 2011 r.