fbpx Alicja Teresa Pstyga | Wydział Filologiczny

Alicja Teresa Pstyga | Wydział Filologiczny

Alicja Teresa Pstyga

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 26 maja 2011 roku

Alicja Teresa Pstyga

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Słowotwórcza kategoria negacji. Prefiksalne negatywa rzeczownikowe we współczesnym języku polskim i rosyjskim”

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa, specjalność: językoznawstwo słowiańskie

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Krystyna Waszak, prof. UWr, dr hab. Jan Sokołowski, prof. UO, dr hab. Czesław Lachur, prof. dr hab. Krystyna Urszula Szcześniak

Dyplom nr 607.


Gdańsk, 31 maja 2011 r.