Monika Rymaszewska | Wydział Filologiczny

Monika Rymaszewska

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 12 maja 2011 roku

Monika Rymaszewska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Levels of analyzability of English verb-particle constructions. A  cognitive account”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Wojciech Kubiński

Recenzenci: prof. dr hab. Elżbieta Górska, prof. AHE w Łodzi, dr hab. Kamila Turewicz, prof. UW, dr hab. Krzysztof Hejwowski

Dyplom nr 3369.


Gdańsk, 16 maja 2011 r.