Kamila Ścisłowicz | Wydział Filologiczny

Kamila Ścisłowicz

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 07 kwietnia 2011 roku

Kamila Ścisłowicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Zu den Euphemismen im Deutschen und Polnischen in ausgewählten lexikalisch-semantischen Feldern”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Andrzej Kątny

Recenzenci: prof. UAM, dr hab. Czesława Schatte, prof. dr hab. Marian Szczodrowski

Dyplom nr 3363.


Gdańsk, 27 kwietnia 2011 r.