Tomasz Swoboda | Wydział Filologiczny

Tomasz Swoboda

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 31 marca 2011 roku

Tomasz Swoboda

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Historie oka Bataille, Leiris, Artaud, Blanchot”

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa, specjalność: literaturoznawstwo romańskie

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. UŁ, dr hab. Paweł Pieniążek, prof. dr hab. Jerzy Lis, prof. UŚ, dr hab. Krzysztof Jarosz, prof. UG, dr hab. Marek Mosakowski

Dyplom nr 600.


Gdańsk, 04 kwietnia 2011 r.