Olga Halina Sokołowska | Wydział Filologiczny

Olga Halina Sokołowska

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 10 marca 2011 roku

Olga Halina Sokołowska

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Conceptualizing Properties Evidence from Language”

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa, specjalność: językoznawstwo kognitywne

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. UW, dr hab. Elżbieta Górska, prof. dr hab. Henryk Piotr Kardela, prof. dr hab. Barbara Józefa Lewandowska-Tomaszczyk, prof. dr hab. Elzbieta Muskat Tabakowska

Dyplom nr 596.


Gdańsk, 15 marca 2011 r.