Renata Suchenek | Wydział Filologiczny

Renata Suchenek

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 13 stycznia 2011 roku

Renata Suchenek

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Orzeczenia syntetyczne wyrażające percepcję wzrokową”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UKW, dr hab. Andrzej Dyszak

Recenzenci: prof. dr hab. Edward Łuczyński, prof. dr hab. Henryka Sędziak

Dyplom nr 3337.


Gdańsk, 26 stycznia 2011 r.