Zenon Piotr Lica | Wydział Filologiczny

Zenon Piotr Lica

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 21 października 2010 roku

Zenon Piotr Lica

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Sposoby adaptacji nazwisk pomorskich genetycznie niemieckich w polszczyźnie”

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa, specjalność: onomastyka

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Zofia Abramowicz, prof. dr hab. Aleksandra Maria Cieślik, prof. dr hab. Maria Biolik, prof. dr hab. Edward Breza

Dyplom nr 583.


Gdańsk, 27 października 2010 r.