Ewa Wychorska | Wydział Filologiczny

Ewa Wychorska

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 08 lipca 2010 roku

Ewa Wychorska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Dreams and Metaphors; Concrete vs. Abstract”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Roman Kalisz

Recenzenci: prof. dr hab. Janusz Arabski, prof. UW, dr hab. Krzysztof Hejwowski

Dyplom nr 3284.


Gdańsk, 21 lipca 2010 r.