Agnieszka Maria Witczak | Wydział Filologiczny

Agnieszka Maria Witczak

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 08 lipca 2010 roku

Agnieszka Maria Witczak

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Poemat o Gdańsku Wacława Klemensa Żebrackiego na  tle europejskiej tradycji literackiej”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Zofia Głombiowska

Recenzenci: prof. dr hab. Edmund Kotarski, prof. dr hab. Jerzy Starnawski

Dyplom nr 3271.


Gdańsk, 15 lipca 2010 r.