Elżbieta Mikiciuk | Wydział Filologiczny

Elżbieta Mikiciuk

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 01 lipca 2010 roku

Elżbieta Mikiciuk

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Teatr paschalny Fiodora Dostojewskiego. O wątkach misteryjnych "Braci Karamazow" i ich wizjach scenicznych”

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa, specjalność: historia literatury polskiej i rosyjskiej

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Aleksandra Wieczorek, prof. dr hab. Józef Smaga, prof. dr hab. Grzegorz Władysław Przebinda, prof. dr hab. Jan Ciechowicz

Dyplom nr 578.


Gdańsk, 07 lipca 2010 r.