Joanna Jereczek-Lipińska | Wydział Filologiczny

Joanna Jereczek-Lipińska

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 27 maja 2010 roku

Joanna Jereczek-Lipińska

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„De la désidéologisation progressive du discours politique à l´ ère du Net”

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa, specjalność: językoznawstwo romańskie

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Bohdan Krzysztof Bogacki, prof. dr hab. Mieczysław Henryk Gajos, prof. dr hab. Józef Sypnicki , prof. UG, dr hab. Jan Kortas

Dyplom nr 575.


Gdańsk, 30 maja 2010 r.