Julia Roguska | Wydział Filologiczny

Julia Roguska

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 20 maja 2010 roku

Julia Roguska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Michaił Czechow. Poszukiwania, inspiracje, eksperymenty”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Elżbieta Biernat

Recenzenci: prof. dr hab. Izabella Malej, prof. dr hab. Józef Smaga

Dyplom nr 3236.


Gdańsk, 25 maja 2010 r.