Bolesław Marek Oleksowicz | Wydział Filologiczny

Bolesław Marek Oleksowicz

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 06 maja 2010 roku

Bolesław Marek Oleksowicz

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Dziady, historia, romantyzm”

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa, specjalność: historia literatury polskiej

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Marta Zofia Piwińska-Tarn, prof. UAM, dr hab. Krzysztof Trybuś, prof. dr hab. Jacek Brzozowski, prof. dr hab. Józef Bachórz

Dyplom nr 572.


Gdańsk, 11 maja 2010 r.