Małgorzata Godlewska | Wydział Filologiczny

Małgorzata Godlewska

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 14 stycznia 2010 roku

Małgorzata Godlewska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Memory, Identity and Transitoriness:Intertextual Discourse in the Novels of Eva Figes”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Joanna Burzyńska-Sylwestrzak

Recenzenci: prof. UW, dr hab. Małgorzata Grzegorzewska, prof. UG, dr hab. Marek Wilczynski

Dyplom nr 3203.


Gdańsk, 03 marca 2010 r.