Aleksander Sawko | Wydział Filologiczny

Aleksander Sawko

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 14 stycznia 2010 roku

Aleksander Sawko

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Религиозные мотивы в поэтическом наследии Анны Ахматовой”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Franciszek Apanowicz

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Irena Fijałkowska-Janiak, prof. US, dr hab. Irina Fedorczuk

Dyplom nr 3186.


Gdańsk, 17 lutego 2010 r.