Maria Agnieszka Otto | Wydział Filologiczny

Maria Agnieszka Otto

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 14 stycznia 2010 roku

Maria Agnieszka Otto

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Fraternas acies [...] evolvere. Stacjuszowa Tebaida jako poemat o wojnie domowej”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Zofia Głombiowska

Recenzenci: prof. dr hab. Stanisław Śnieżewski, prof. UMK, dr hab. Ireneusz Mikołajczyk

Dyplom nr 3192.


Gdańsk, 15 lutego 2010 r.