Aurelia Kamilla Has | Wydział Filologiczny

Aurelia Kamilla Has

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 03 grudnia 2009 roku

Aurelia Kamilla Has

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Jakobinizm francuski jako żródło inspiracji polskiej poezji politycznej lat 1789-1794”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof, UG, dr hab. Krystyna Maksimowicz

Recenzenci: prof. dr hab. Irena Kadulska, prof. dr hab. Barbara Wolska

Dyplom nr 3184.


Gdańsk, 03 lutego 2010 r.