Iwona Anna Ndiaye | Wydział Filologiczny

Iwona Anna Ndiaye

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 28 września 2009 roku

Iwona Anna Ndiaye

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Hipertrofia za utraconym domem w poezji emigrantów rosyjskich "pierwszej fali"”

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa, specjalność: historia literatury rosyjskiej

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Franciszek Apanowicz, prof. UWM, dr hab. Grzegorz Ojcewicz, prof. dr hab. Anna Legeżyńska, prof. dr hab. Piotr Fast

Dyplom nr 564.


Gdańsk, 08 października 2009 r.