Tatiana Kopac | Wydział Filologiczny

Tatiana Kopac

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 09 lipca 2009 roku

Tatiana Kopac

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Концепция музыки в критической прозе Андрея Белого”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Elżbieta Biernat

Recenzenci: doc. dr hab. Grażyna Bobilewicz, prof. KUL, dr hab. Małgorzata Matecka

Dyplom nr 3147.


Gdańsk, 11 września 2009 r.