Justyna Anna Giczela-Pastwa | Wydział Filologiczny

Justyna Anna Giczela-Pastwa

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 04 czerwca 2009 roku

Justyna Anna Giczela-Pastwa

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Ekwiwalencja tłumaczeniowa na  przykładzie wybranych fragmentów polskich przekładów prozy Jamesa Joyce´a”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Wojciech Kubiński

Recenzenci: prof. UAM, dr hab. Alicja Pisarska, dr hab. Krzysztof Hejwowski

Dyplom nr 3111.


Gdańsk, 05 czerwca 2009 r.