Ievgen Sobol | Wydział Filologiczny

Ievgen Sobol

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 05 lutego 2009 roku

Ievgen Sobol

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Jarosław Iwaszkiewicz i literatura rosyjska. Rekonesans.”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Małgorzata Książek-Czermińska

Recenzenci: prof. dr hab. Franciszek Apanowicz, prof. UKSW, dr hab. Piotr Mitzner

Dyplom nr 3077.


Gdańsk, 04 marca 2009 r.