Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk | Wydział Filologiczny

Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 19 czerwca 2008 roku

Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Etos pruski a kultura pamięci. Literatura wspomnieniowa potomków szlachty pruskiej z Pomorza Zachodniego i Prus Wschodnich po 1945 roku.”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Mirosław Ossowski

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Marion Brandt, prof. UMK, dr hab. Leszek Żyliński

Dyplom nr 2978.


Gdańsk, 29 sierpnia 2008 r.