Danuta Olszewska | Wydział Filologiczny

Danuta Olszewska

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 16 lipca 2008 roku

Danuta Olszewska

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Metatexteme in den Geisteswissenschaften. Typologie - Funktionalität - Stilistik”

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Jan Mazur, prof. dr hab. Józef Darski, prof. dr hab. Józef Wiktorowicz, prof. dr hab. Andrzej Kątny

Dyplom nr 530.


Gdańsk, 29 sierpnia 2008 r.