Aleksandra Elżbieta Ubertowska | Wydział Filologiczny

Aleksandra Elżbieta Ubertowska

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 03 lipca 2008 roku

Aleksandra Elżbieta Ubertowska

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Świadectwo - Trauma - Głos. Literackie reprezentacje Holokaustu”

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Monika Antonina Adamczyk-Garbowska, dr hab. Marek Zaleski, prof. dr hab. Przemysław Czapliński, prof. UWM, dr hab. Sławomir Buryła

Dyplom nr 529.


Gdańsk, 29 sierpnia 2008 r.