Marek Mosakowski | Wydział Filologiczny

Marek Mosakowski

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 01 maja 2008 roku

Marek Mosakowski

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Strategie wymazywania. Kobiece bohaterki w męskich tekstach francuskiego Oświecenia.”

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Grażyna Irena Borkowska-Arciuch, prof. UWr, dr hab. Aleksander Wit Labuda, prof. dr hab. Krystyna Wojtynek-Musik, prof. dr hab. Michał Mrozowicki,

Dyplom nr 525.


Gdańsk, 24 czerwca 2008 r.