fbpx Halina Maria Popławska | Wydział Filologiczny

Halina Maria Popławska | Wydział Filologiczny

Halina Maria Popławska

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 25 października 2007 roku

Halina Maria Popławska

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Kultura literacka karmelitanek bosych w Polsce (XVII-XVIII wiek)”

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Hanna Dziechcińska, prof. dr hab. Irena Kadulska, prof. dr hab. Renarda Kazimiera Ocieczek, prof. UAM, dr hab. Katarzyna Meller

Dyplom nr 507.


Gdańsk, 09 listopada 2007 r.