Monika Badecka-Kozikowska | Wydział Filologiczny

Monika Badecka-Kozikowska

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 08 listopada 2007 roku

Monika Badecka-Kozikowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Analiza warsztatu metodycznego nauczycieli języka angielskiego szkół ponadgimnazjalnych Trójmiasta”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Halina Stasiak

Recenzenci: prof. dr hab. Hanna Komorowska, prof. dr hab. Waldemar Pfeiffer

Dyplom nr 2872.


Gdańsk, 09 listopada 2007 r.