Bożena Maria Szczepińska | Wydział Filologiczny

Bożena Maria Szczepińska

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 07 kwietnia 2005 roku

doktor

Bożena Maria Szczepińska

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Ewangelie tylekroć tłumaczone... Studia o prezkładach i przekładaniu”

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: ks. bp prof. dr hab. Jan Bernard Szlaga, dr hab. Stanisław Koziara, prof. AP w Krakowie, prof. dr hab. Jerzy Treder

Dyplom nr 460.


Gdańsk, 15 lipca 2005 r.