Sławomir Zygmunt Rzepczyński | Wydział Filologiczny

Sławomir Zygmunt Rzepczyński

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 12 maja 2005 roku

doktor

Sławomir Zygmunt Rzepczyński

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Biografia i tekst. Studia o Mickiewiczu i Norwidzie”

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Stefan Sawicki, prof. dr hab. Włodzimierz Szturc, dr hab. Anna Kubale, prof. UG

Dyplom nr 464.


Gdańsk, 05 grudnia 2005 r.