Ewa Rogowska-Cybulska | Wydział Filologiczny

Ewa Rogowska-Cybulska

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 09 czerwca 2005 roku

doktor

Ewa Rogowska-Cybulska

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Gwarowy obraz roślin w świetle aktywności nominacyjnej ich nazw (na przykładzie gwary wsi Wagi w powiecie łomżyńskim)”

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: dr hab. Grażyna Habrajska prof. UŁ, prof. dr hab. Halina Pelc, prof. dr hab. Jolanta Maćkiewicz

Dyplom nr 466.


Gdańsk, 05 grudnia 2005 r.