fbpx Alentyna Jakimiuk-Sawczyńska | Wydział Filologiczny

Alentyna Jakimiuk-Sawczyńska | Wydział Filologiczny

Alentyna Jakimiuk-Sawczyńska

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 30 czerwca 2005 roku

doktor W

Alentyna Jakimiuk-Sawczyńska

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Liryka Konstantego Fofanowa na  tle nurtu sztuki czystej”

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Jan Orłowski, prof. dr hab. Krzysztof Cieślik, dr hab. Elżbieta Biernat, prof. UG

Dyplom nr 471.


Gdańsk, 15 grudnia 2005 r.