fbpx Maciej Rafał Widawski | Wydział Filologiczny

Maciej Rafał Widawski | Wydział Filologiczny

Maciej Rafał Widawski

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 06 maja 2004 roku

doktor

Maciej Rafał Widawski

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„The Anatomy of American SLANG Linguistic Investigations Based on Citational Evidence”

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa, specjalność: językoznawstwo angielskie

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Roman Kalisz, prof. dr hab. Tomasz P. Krzeszowski, prof. dr hab. Piotr Stalmaszczyk

Dyplom nr 437.


Gdańsk, 30 listopada 2004 r.