fbpx Stanisław Milewski | Wydział Filologiczny

Stanisław Milewski | Wydział Filologiczny

Stanisław Milewski

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 09 grudnia 2004 roku

doktor

Stanisław Milewski

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Mowa dorosłych kierowana do  niemowląt. Studium fonostatyczno - fonotaktyczne”

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Stanisław Grabias, prof. dr hab. Jan Ożdżyński, prof. dr hab. Edward Łuczyński

Dyplom nr 452.


Gdańsk, 05 kwietnia 2005 r.