Akademiki | Wydział Filologiczny

Lista studentów Wydziału Filologicznego, którym przyznano miejsca w domu studenckim w roku akademickim 2016/2017

ZałącznikWielkość
PDF icon lista_studentow_wydzialu_filologicznego.pdf319.68 KB
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Treść wprowadzona przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Ostatnia modyfikacja: czw., 29.09.2016 r., 14:17
Data publikacji: pt., 08.07.2016 r., 9:10

Regulamin określający zasady przyznawania miejsc w domach studenckich Uniwersytetu Gdańskiego na rok akademicki 2016/2017 dla studentów Wydziału Filologicznego

Zgodnie z § 2, ust. 3 załącznika nr 1 do Zarządzenia Kanclerza UG nr 11/K/15 z dnia 3 września 2015 roku w sprawie przyznawania i korzystania z miejsc w domach studenckich Uniwersytetu Gdańskiego, Wydziałowa Komisja Stypendialna wprowadza Regulamin określający zasady przyznawania miejsc w domach studenckich UG na rok akademicki 2016/2017 dla studentów Wydziału Filologicznego.

 

 1. Ogólne zasady przyznawania miejsc w domach studenckich Uniwersytetu Gdańskiego określa Zarządzenie Kanclerza Uniwersytetu Gdańskiego nr 11/K/15 (załącznik 1).
 2. Miejsce w domu studenckim na dany rok akademicki przyznaje na pisemny wniosek studenta Wydziałowa Komisja Stypendialna zgodnie z podziałem miejsc w domach studenckich, dokonanym przez Odwoławczą Komisję Stypendialną Uniwersytetu Gdańskiego.
 3. Podejmując decyzję w sprawie przyznania miejsca w domu studenckim, Wydziałowa Komisja Stypendialna uwzględnia poniższe kryteria:
 • sytuację materialną studenta,
 • odległość stałego miejsca zamieszkania studenta od Uczelni i trudności komunikacyjne w pokonywaniu trasy,
 • szczególną sytuację studenta (choroba studenta, niepełnosprawność studenta),
 • rozliczenie roku akademickiego 2015/2016 (w przypadku studentów idących na II i III rok studiów).
 1. WKS przydziela miejsca w następujących proporcjach:
 • 30% puli miejsc dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów I stopnia,
 • 15% puli miejsc dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów II stopnia,
 • 55% puli miejsc dla studentów wyższych lat.
 1. Wydziałowa Komisja Stypendialna tworzy listę rankingową studentów ubiegających się o przyznanie miejsca w domu studenckim UG w oparciu o kryteria wymienione w punkcie 3.
 2. Studenci zamieszkujący w domach studenckich UG w poprzednich latach, w sprawie których napływały z domów studenckich skargi dotyczące rażącego łamania Regulaminu Mieszkańca Domu Studenckiego, nie otrzymują miejsca w domu studenckim w kolejnym roku akademickim.
 3. O przyznanie miejsca mogą ubiegać się osoby, które nie zalegają z płatnościami za dom studencki.
 4. Osoby studiujące na więcej niż jednym kierunku studiów stacjonarnych na Uniwersytecie Gdańskim, mają prawo ubiegać się o przyznanie miejsca w domu studenckim z puli Wydziału Filologicznego tylko w przypadku, gdy kierunek ten jest pierwszym podjętym (w innym przypadku wnioski nie będą brane pod uwagę).  

Wyższy rok studiów oznacza, że jest to pierwszy kierunek studiów. Jeżeli student studiuje równolegle na tych samych latach studiów dwa kierunki, musi złożyć pisemne oświadczenie, iż nie ubiega się o miejsce w ramach drugiego kierunku studiów.

 1. Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o przyznanie miejsca w domu studenckim:
 • wniosek (załącznik 2),
 • potwierdzenie stałego zameldowania (zaświadczenie lub dowód osobisty),
 • dokumenty wymagane do wyliczenia dochodu,
 • dokumenty potwierdzające szczególną sytuację studenta (np. aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, aktualna dokumentacja potwierdzająca zły stan zdrowia).
 1. Podstawą do ustalenia dochodu w rodzinie studenta są:
 • oświadczenie o liczbie osób w rodzinie studenta pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym – na wniosku o przyznanie miejsca w domu studenckim – pierwsza strona wniosku,
 • oświadczenia o źródłach dochodu studenta (załącznik 3) oraz pełnoletnich członków rodziny (załącznik 4),
 • zaświadczenia z właściwego urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych w roku 2015, podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych, wszystkich pełnoletnich członków gospodarstwa domowego,
 • inne zaświadczenia dokumentujące wysokość wszystkich pozostałych dochodów, w tym niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym (należy załączyć zaświadczenie o kwocie pobranych świadczeń przez cały 2014 rok),
 • oświadczenie (przy działalności gospodarczej) członków rodziny o wysokości dochodu uzyskanego w 2015 roku.

Osoby pobierające alimenty zobowiązane są przedłożyć wyrok sądowy o ich przyznaniu i wysokości. W przypadku przedstawienia wyroku wydanego wcześniej niż przed trzema laty, student ma obowiązek złożyć pisemne oświadczenie (załącznik 5).

11. Wnioski studentów, którzy zaznaczą, że mają trudną sytuację materialną, a nie dostarczą wszystkich niezbędnych dokumentów potrzebnych do ustalenia dochodu rodziny, będą umieszczone na końcu listy rankingowej. Miejsce w domu studenckim zostanie przyznane tylko w sytuacji niewyczerpania przyznanej puli miejsc.

 1. Terminy składania kompletu dokumentów:
 • studenci pierwszego roku studiów I stopnia – do dnia 12.08.2016 r.,
 • studenci pierwszego roku studiów II stopnia – do dnia 28.09.2016 r.,
 • studenci wyższych lat – do 17.06.2016 r.
 1. Dokumenty należy składać w Dziekanacie ds. Socjalnych p. 162 (poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godzinach 10.00-13.00) lub przesłać pocztą na adres: Dziekanat ds. Socjalnych, Wydział Filologiczny, ul. Wita Stwosza 51, 80-308 Gdańsk (z dopiskiem na kopercie pokój 162).
 2. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane. O przyjęciu dokumentów decyduje data ich wpłynięcia, a nie data nadania.
 3. Informacje o przyznaniu miejsc w domach studenckich na rok akademicki 2016/2017 będą podane do wiadomości poprzez umieszczenie ich na tablicy ogłoszeń przy dziekanacie oraz na stronie internetowej Wydziału w zakładce „studenci” do dnia:
 • 02.09.2016 r. – dla studentów pierwszego roku studiów I stopnia,
 • 29.09.2016 r. – dla studentów pierwszego roku studiów II stopnia,
 • 08.07.2016 r. – dla studentów wyższych lat.
 1. Wydział Filologiczny dysponuje miejscami w DS 3, DS 5, DS 6, DS 9, DS 10, DS 11.
 2. Szczegółowe informacje o domach studenckich.
 3. Wysokość opłat za miejsce w Domu Studenckim.

 

ZałącznikWielkość
PDF icon zalacznik_1.pdf159.09 KB
Microsoft Office document icon zalacznik_2.doc60.5 KB
Microsoft Office document icon zalacznik_3.doc38.5 KB
Microsoft Office document icon zalacznik_4.doc44 KB
Microsoft Office document icon zalacznik_5.doc27 KB
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz
Ostatnia modyfikacja: pt., 02.09.2016 r., 12:03
Data publikacji: pon., 13.01.2014 r., 0:00