Zapowiedzi konferencji | Wydział Filologiczny

Dwie paralelne Międzynarodowe Konferencje Naukowe

poniedziałek, 22 grudnia 2014 roku, 8:32
 
Paralelne Międzynarodowe Konferencje Naukowe
Uniwersytet Gdański
 

Literaturoznawca literatem: Artystyczne kreacje profesorów humanistyki

Scholars as Fictionists, or On-/Off-Campus Creative Writing

2-4 Października 2015
(Język: polski, angielski)

 ‘Pictures from an Institution’: Academy Across Time and Media

[‘Obrazki z Zakładu’: Medializacja akademii na przestrzeni wieków]

2-4 Października 2015
(Język: angielski)
 
Początek roku akademickiego 2015/2016, połączony z otwarciem nowego budynku Wydziału Filologicznego na kampusie Uniwersytetu Gdańskiego, stwarza dobrą okazję do podjęcia dyskusji nad kondycją akademii i przyszłością humanistów, humanistyki i kursów kreatywnego pisania. Uczestnicy będą mogli wziąć udział we wszystkich wykładach, dyskusjach i wydarzeniach towarzyszących obu konferencjom organizowanym pod patronatem Dziekana Wydziału Filologicznego, prof. dr hab. Andrzeja Ceynowy.
 
 
***
 
Literaturoznawca literatem:
Artystyczne kreacje profesorów humanistyki
                       [Scholars as Fictionists, or On-/Off-Campus Creative Writing]
 
Obok pracy naukowej i dydaktycznej wielu profesorów humanistyki zajmuje się kreatywnym pisaniem, publikując prozę literacką, poezję, sztuki teatralne, scenariusze czy komiksy. Dyskusja nad twórczością literacką profesorów-pisarzy, postrzeganą przez środowisko akademickie w kategoriach hobby lub dodatkowego zawodu, prowadzona jest na ogół poza macierzystą uczelnią autorów i w kontekście aktualnie dominujących trendów kulturowych i literackich, a nie oddziaływania uniwersytetu na styl i treść utworów. Wychodząc z założenia, że środowisko akademickie ma znaczący wpływ na kształt artystyczny utworów publikowanych przez pracowników naukowych (chociażby ze względu na specjalistyczną wiedzę autorów z zakresu historii i teorii literatury, a także znajomość systemu szkolnictwa wyższego i akademickich standardów wydawniczych), chcielibyśmy w ramach konferencji stworzyć płaszczyznę do dyskusji nad współzależnościami między różnego rodzaju działalnością akademicką i artystyczną. Drugim tematem przewodnim konferencji będzie przyszłość kursów kreatywnego pisania, które zaczynają pojawiać się w ofercie niektórych polskich uniwersytetów.
 
Zachęcamy do nadsyłania propozycji wystąpień i warsztatów związanych z jednym z niżej wymienionych tematów:
 
TEMAT 1 (język: angielski) Kreatywne pisanie z akademią w tle.
 
 • Akademickie toposy, poszukiwania i dylematy w powieściach wybitnych pisarzy i wykładowców-humanistów (np. Peter Ackroyd, John Barth, Malcolm Bradbury, A.S. Byatt, J.M. Coetzee, Joanne Dobson, Umberto Eco, John Gardner, William H. Gass, Rebecca Goldstein, Carolyn Heilbrun /Amanda Cross/, Maxine Hong Kingston, David Lodge, Toni Morrison, Vladimir Nabokov, Joyce Carol Oates, Richard Powers, Salman Rushdie, Zadie Smith).
 • Podmiot teoretyzujący i/kontra podmiot piszący: akademicki zapis życia (autobiografia, bibliomemoir, etc.)
 • Poeci i pisarze w filmie i powieści akademickiej.
 • Kursy kreatywnego pisania: teoria i praktyka.
 
TEMAT 2 (język: polski) ‘Między literami’: literackie kreacje polskich profesorów.
 
Polskie Wydziały Humanistyczne—z Wydziałem Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego na czele—stanowią swoistą ‘przystań’ dla poetów i prozaików, których dorobek artystyczny często pozostaje w cieniu ich statusu akademickiego. Aby zrównoważyć tę tendencję, zachęcamy do zgłaszania propozycji wystąpień i warsztatów dotyczących dzieł literackich publikowanych przez polskich profesorów, m.in. Stefana Chwina, Julię Fiedorczuk, Izabelę Filipiak, Jacka Gutorowa, Ingę Iwasiów, Jerzego Jarniewicza, Olgę Kubińską, Jerzego Limona, Davida Malcolma, Stanisława Modrzewskiego, Kazimierza Nowosielskiego, Tadeusza Pióro, Tadeusza Sławka, Andrzeja Sosnowskiego, Jerzego Szyłaka, ks. Alfreda Marka Wierzbickiego, Andrzeja Zgorzelskiego.
 
 
PANEL DYSKUSYJNY: ‘Między literami’: pisanie prozą. [‘Between Letters’: Writing (on) Fiction]
(język: polski; uczestnicy: publikowani profesorowie-pisarze)
 
PANEL DYSKUSYJNY: ‘Między literami’: pisanie (o) poezji. [‘Between Letters’: Writing (on) Poetry]
 (język: polski; uczestnicy: publikowani profesorowie-poeci)
 
 
Komitet organizacyjny:
Prof. UG dr hab. Ludmiła Gruszewska Blaim (Uniwersytet Gdański)
Prof. UG dr hab. Marta Koval (Uniwersytet Gdański)
Mgr Maja Wojdyło (sekretarz konferencji, Uniwersytet Gdański)
 
 
***
 
Abstrakty
Zachęcamy do przysyłania abstraktów (300 słów) na adres gdanskconference2015@gmail.com do 31 Marca 2015. Prosimy zaznaczyć, w której z dwóch równolegle organizowanych konferencji chcą Państwo wziąć udział. Potwierdzenia przyjęcia propozycji wystąpień zostaną wysłane do 7 kwietnia 2015.
 
Opłata konferencyjna
440 zł (100 euro) i 290 zł (70 euro) dla doktorantów.
Opłata konferencyjna pokryje koszt materiałów konferencyjnych, bankietu, przekąsek i lunchu podczas konferencji oraz pokonferencyjnej publikacji wybranych wystąpień.
 
***
 
‘Pictures from an Institution’: Academy Across Time and Media
[‘Obrazki z Zakładu’: Medializacja akademii na przestrzeni wieków]
 
Naukowcy i instytucje szkolnictwa wyższego nie od dziś przyciągają uwagę pisarzy i filmowców: wyidealizowany lub ostro satyryczny obraz środowiska akademickiego obecny w literaturze i kulturze poprzednich epok stanowi dogodny punkt wyjścia dla twórców literatury i filmu XX i XXI wieku. W ostatnich dekadach ubiegłego wieku akademicy, a zwłaszcza profesorowie humanistyki, zmuszeni byli na nowo określić pełnioną przez siebie rolę poprzez stworzenie bardziej „elastycznego” podejścia do nauczania i pracy badawczej, co nie tylko zaowocowało zmianą ich statusu społecznego, lecz także stało się przyczynkiem do debaty na temat roli uniwersytetu we współczesnym świecie znajdującej swe odzwierciedlenie w literaturze i filmie. Celem konferencji jest omówienie i porównanie tekstualnych—głównie literackich i filmowych—reprezentacji instytucji ukazanej jako bastion (intelektualnie) Innego.
 
Zachęcamy do nadsyłania propozycji wystąpień i warsztatów (w jęz. angielskim) związanych z jednym z niżej wymienionych tematów:
 • Badacze kontra społeczeństwo w literaturach minionych epok.
 • Humanistyka w dobie społeczeństwa informacyjnego (internetowego).
 • Humaniści kontra „prawdziwi“ naukowcy: historia wojenna.
 • Konflikt, kryzys, szaleństwo i zbrodnia w akademickiej powieści sensacyjnej.
 • Utopijne/dystopijne momenty z życia kampusu: wizje „nowego wspaniałego świata“ w sztuce i mediach.
 • „Wieża z kości słoniowej“ na ekranie: akademia w adaptacjach filmowych.
 
PANEL DYSKUSYJNY: Jak napisać  powieść akademicką.
(język: angielski, uczestnicy: twórcy powieści akademickiej)
 
Komitet organizacyjny:
Prof. UG dr hab. Ludmiła Gruszewska Blaim (Uniwersytet Gdański)
Prof. UG dr hab. Marta Koval (Uniwersytet Gdański)
Dr Wojciech Klepuszewski (Politechnika Koszalińska)
Dr Marta J. Łysik (sekretarz konferencji)
 
 
***
 
Abstrakty
Zachęcamy do przysyłania abstraktów (300 słów) na adres gdanskconference2015@gmail.com do 31 Marca 2015. Prosimy zaznaczyć, w której z dwóch równolegle organizowanych konferencji chcą Państwo wziąć udział. Potwierdzenia przyjęcia propozycji wystąpień zostaną wysłane do 7 kwietnia 2015.
 
Opłata konferencyjna
440 zł (100 euro) i 290 zł (70 euro) dla doktorantów.
Opłata konferencyjna pokryje koszt materiałów konferencyjnych, bankietu, przekąsek i lunchu podczas konferencji oraz pokonferencyjnej publikacji wybranych wystąpień.

Call For Proposals
Parallel International Conferences, University of Gdańsk

Scholars as Fictionists, or On-/Off-Campus Creative Writing

Literaturoznawca literatem: Artystyczne kreacje profesorów humanistyki

2 - 4 October 2015
                                          (conference languages: English, Polish)

‘Pictures From An Institution’: Academy Across Time and Media

2 - 4 October 2015
                                                 (conference language: English)
 
The beginning of the academic year 2015/2016 at the University of Gdańsk campus, marked with the opening of a new building for the Faculty of Languages, provides an excellent context for discussing the condition of the groves of Academe as well as speculating about the future of humanities scholars, scholarship and creative writing courses. The two parallel conferences, held under the auspices of the Dean of the Faculty of Languages, will allow their participants to attend all keynote lectures, round table discussions and fringe events.
***
 Scholars as Fictionists, or On-/Off-Campus Creative Writing
Literaturoznawca literatem: Artystyczne kreacje profesorów humanistyki
 
2 - 4 October 2015
                                          (conference languages: English, Polish)
 
Conference Focus
For humanities professors whose publications include works of fiction, collections of poetry, (screen)plays or comicbooks, the involvement in scholarship and education runs parallel to the process of creative writing preformed beyond campus and treated as pastime and/or another vocation. As scholars-fictionists and their literary works are discussed mainly in the context of dominant cultural and literary trends, the role of the university in their fiction-making is rarely given serious consideration. Given that literary achievement of university professors is distinguished by academicity (i.e. their expertise in histories and theories of literature, familiarity with the higher education system and academic publishing standards, etc.), the conference aims to provide a platform for discussion of interdependencies resulting from various forms of academic and artistic creativity. The conference will also focus on the future of creative/screenplay writing courses introduced into syllabi in a number of Polish universities.
 
We are inviting proposals for presentations and workshops addressing one of the following themes:
 
Theme 1 (language: English) On-/Off-Campus Creative Writing
 • Academic topoi, quests and quandaries in the novels of humanities professors and acclaimed writers, e.g. Peter Ackroyd, John Barth, Malcolm Bradbury, A.S. Byatt, J.M. Coetzee, Joanne Dobson, Umberto Eco, John Gardner, William H. Gass, Rebecca Goldstein, Carolyn Heilbrun (Amanda Cross), Maxine Hong Kingston, David Lodge, Toni Morrison, Vladimir Nabokov, Joyce Carol Oates, Richard Powers, Salman Rushdie, Zadie Smith.
 • Theorizing and/vs. Writing Selves; Or Academic Life-Writing (autobiography, bibliomemoirs, etc.)
 • Poets- and writers-in-residence in film and fiction.
 • Creative/screenplay writing courses: theory and practice.
 
 
Theme 2 (language: Polish) ‘Między literami’: literackie kreacje polskich profesorów [‘Between Letters’: Polish Academics as Fictionists]
Polish Faculties of Humanities are havens for poets and prose writers (the Faculty of Languages, University of Gdańsk, being a prime example) whose success in literature is often overshadowed by their academic status. To redress this imbalance, we are inviting proposals for papers or workshops discussing literary works published by Polish academics, e.g. Stefan Chwin, Julia Fiedorczuk, Izabela Filipiak, Jacek Gutorow, Inga Iwasiów, Jerzy Jarniewicz, Olga Kubińska, Jerzy Limon, David Malcolm, Stanisław Modrzewski, Kazimierz Nowosielski, Tadeusz Pióro, Tadeusz Sławek, Andrzej Sosnowski, Jerzy Szyłak, ks. Alfred Marek Wierzbicki, Andrzej Zgorzelski.
 
ROUND TABLE  (language: Polish; participants: academics-published writers)  
‘Między literami’: pisanie prozą [‘Between Letters’: Writing (on) Fiction]
 
ROUND TABLE  (language: Polish; participants: academics-published poets)  
‘Między literami’: pisanie (o) poezji [‘Between Letters’: Writing (on) Poetry]
 
Organizing Committee:     Ludmiła Gruszewska Blaim (University of Gdańsk)
                                               Marta Koval (University of Gdańsk) 
                                               Maja Wojdyło (conference secretary, University of Gdańsk)
                      
Abstracts (300 words) should be sent to gdanskconference2015@gmail.com by March 31, 2015.
Please remember to identify the title of the conference for which you are applying. Notification of acceptance will be sent by April 7, 2015.
 
Conference  Fee
 
440 PLN  (100 EUR) and 290 PLN (70 EUR) for doctoral students.
The conference fee includes conference materials, reception, lunch and snacks during the conference, and post-conference publication of selected texts.
 
 
***
 
‘Pictures From An Institution’: Academy Across Time and Media
 
2 - 4 October 2015
                                                 (conference language: English)
 
Conference Focus
Scholars, scholarship and institutions of higher learning have constantly attracted attention of fictionists. Idealized or satirized representations of the academy in literature and culture of previous epochs provided twentieth- and twenty first-century writers and filmmakers with convenient models, from which to depart. As in the last decades, academics, especially humanities professors, have been forcefully encouraged to redefine their role by forming more flexible / ‘flexible’ attitudes towards teaching and research, their changing position in society has caused much comment in the mass media and found its reflection in literature and cinema. The main objective of the conference will be to discuss and compare textual—mainly literary and filmic—representations of the institution depicted as a nest of the (intellectually) Other. We are inviting proposals for presentations and workshops addressing one of the following themes:
 • Academics vs. society in literatures of earlier epochs.
 • Humanities in the age of the networked society.
 • Scholars vs. hard scientists: A war story.
 • Institutional/personal crisis points as reflected in the academic (mystery) novel.
 • Utopic/dystopic moments on campus: Visions of the brave new world in arts and the mass media.
 • Screening the Ivory Tower: The Academy in Film Adaptations
 
ROUND TABLE  (language: English; participants: campus novel writers)
Campus Novel in the Making
 
Organizing Committee:     Ludmiła Gruszewska Blaim (University of Gdańsk)
                                               Marta Koval (University of Gdańsk)
Wojciech Klepuszewski (Koszalin University of Technology)
Marta J. Łysik (conference secretary, independent scholar)
 
Abstracts (300 words) should be sent to gdanskconference2015@gmail.com by March 31, 2015.
Please remember to identify the title of the conference for which you are applying. Notification of acceptance will be sent by April 7, 2015.
 
Conference  Fee
 
440 PLN  (100 EUR) and 290 PLN (70 EUR) for doctoral students.
The conference fee includes conference materials, reception, lunch and snacks during the conference, and post-conference publication of selected texts.