Konferencja „Dni Arktyczne: Grenlandia i Laponia w literaturze, malarstwie i filmie”


CALL FOR PAPERS

KonferencjaDni Arktyczne: Grenlandia i Laponia w literaturze, malarstwie i filmie

Uniwersytet Gdański, Katedra Skandynawistyki
1 i 2 grudnia 2014
 
 
Wobec wzmożonego zainteresowania Arktyką w Polsce w ostatniej dekadzie Katedra Skandynawistyki Uniwersytetu Gdańskiego zaprasza do udziału w interdyscyplinarnej konferencji „Dni Arktyczne: Grenlandia i Laponia w literaturze, malarstwie i filmie”. Arktyka była co prawda niejednokrotnie tematem spotkań polskich naukowców, ale w tych rozważaniach występuje  deficyt szeroko pojętej refleksji kulturoznawczej, która objęłaby takie aspekty jak literatura, sztuki plastyczne, film, muzyka, religioznawstwo – analizowane zarówno z perspektywy współczesnej, jak i historycznej. Do dyskusji zapraszamy badaczy różnych dziedzin. Mamy nadzieję, że konferencja stanie się forum wymiany myśli między badaczami polskimi i skandynawskimi.
 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 30.09.2014.
Informacja o przyjęciu zgłoszenia ; 10.10.2014.
 
Opłata konferencyjna: 100 zł (pokrywa przerwy kawowe, lunch oraz materiały konferencyjne)
Organizatorzy nie zapewniają noclegu.
 
 
Wypełniony formularz zgłoszenia prosimy przesłać do:
Maria Sibińska: films@univ.gda.pl lub
Agata Lubowicka: finalu@univ.gda.pl

 

Konferencja Naukowa Religijność Czesława Miłosza

 

Uniwersytet Gdański - Instytut Filologii Polskiej - Katedra Historii Literatury

zapraszają  na

Międzynarodową Interdyscyplinarną Konferencję Naukową

Religijność Czesława Miłosza

Gdańsk, 23 -24 października 2014 r.

                             
 Po upływie dekady od śmierci autora Ziemi Ulro zapraszamy literaturoznawców i przedstawicieli pokrewnych dyscyplin naukowych do udziału w Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej Religijność Czesława Miłosza, która odbędzie się na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego.
Zakładamy, że główny temat twórczości  noblisty wart jest oświetlenia z rozmaitych względów: nie został dotąd omówiony syntetycznie, stanowi wyzwanie przez otwartość  na darwinizm i idee gnostycko-manichejskie, zawiera projekt obrony wyobraźni religijnej w erze  postępującego scjentyzmu i ekspansywnych ideologii.
Proponujemy refleksję na temat teologicznego wymiaru  poezji i powieści Miłosza. Ponieważ poeta o  religijności pisał również w esejach, artykułach i listach oraz mówił w  wywiadach, oczekujemy na wystąpienia uwzględniające rozmaite formy jego wypowiedzi. Interesowałoby nas rozwinięcie między innymi następujących zagadnień w twórczości Miłosza:
*Lekcje religii *Teologiczny zakrój lekcji biologii *Gnostycko-manichejski komponent chrześcijaństwa *Religijni przewodnicy *Ziemia jako Boży ogród  *Bóg Ojciec, Syn Boży, Duch Święty  *Judaizm, katolicyzm, prawosławie, protestantyzm, buddyzm  *Synkretyzm religijny  * Nauka a religia, rozum a wiara (wiedza nauki a wiedza wiary)  *Religia w epoce sekularnej  *Epoka neomanichejska  *Scjentyczna a religijna czasoprzestrzeń  *Grzech pierworodny *Natura i człowiek jako jej część  *Superbia  *Metafizyczna bio-historiozofia  *Wyobraźniowe reprezentacje religijnej afektywności  *Epifanie *Apokatastasis  *Eschatologia – chrześcijańska? irańska?  *Religijność  w perspektywie etnogenetycznej  * Religijność Miłosza jako podstawa tożsamości Słowian  *Mesjanizmy  *Kościół instytucjonalny  *Epoka sekularna a ideologie („nowe wiary”)  *Poezja a ortodoksja.
 
 
Zgłoszenia uczestnictwa (formularz w osobnym załączniku) prosimy przesyłać na adres mailowy: konferencja.milosz2014@wp.pl  w terminie do 30 czerwca 2014 r.  Opłata konferencyjna wynosi 400 zł i obejmuje poczęstunek w przerwach obrad, dwa obiady, uroczystą kolację oraz druk recenzowanej książki pokonferencyjnej. Termin płatności do 31 lipca 2014r. Informacja o przyjęciu referatu wraz z numerem subkonta zostanie przesłana w połowie lipca 2014 roku.
Ramowy program konferencji oraz pozostałe informacje znajdą Państwo również na stronie:
 
KOMITET ORGANIZACYJNY
prof. UG dr hab. Zbigniew Kaźmierczyk
prof. UG dr hab. Elżbieta Mikiciuk
mgr Anna Radzewicz-Bork
mgr Maria Szoska

O konferencji „Tekst jako kultura. Kultura jako tekst”

Katedra Językoznawstwa Wschodniosłowiańskiego
i Translatoryki Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej
Uniwersytetu Gdańskiego
ma zaszczyt zaprosić
na II międzynarodową interdyscyplinarną konferencję naukową
z cyklu

„TEKST JAKO KULTURA. KULTURA JAKO TEKST”,

która odbędzie się w dniach 20-21 października 2014 roku w budynku Uniwersytetu Gdańskiego.
Formuła konferencji daje możliwość interdyscyplinarnego rozpatrzenia dwóch priorytetowych obiektów współczesnej nauki humanistycznej – tekstu i kultury. Spodziewamy się, że temat przyciągnie specjalistów z różnych dziedzin, w tym lingwistyki, translatoryki i kulturoznawstwa, co pozwoli na całościowe ujęcie tytułowych zagadnień oraz zaowocuje ciekawą dyskusją.
Proponowane bloki tematyczne:
  • tekstotwórcza rola kultury 
  • tekst: semantyka i struktura 
  • tekst i dyskurs w przestrzeni kulturowej
  • metodologia i mechanizmy interpretacji i rozumienia tekstów kultury
  • tekst kultury w trakcie nauczania języków obcych
  • kultura jako tłumaczenie
  • etnokulturowa przestrzeń tekstu
Języki robocze konferencji: polski i rosyjski.
Chętnych do wzięcia udziału w konferencji prosimy o zgłoszenie tematu referatu wraz z tezami w terminie do 30 czerwca 2014 roku. Przewidywany koszt udziału w konferencji wynosi 300 zł (dla uczestników zagranicznych – 75 euro). Opłata konferencyjna obejmuje koszty organizacyjne oraz dofinansowanie druku tomu.
 
Zapraszamy do udziału w konferencji –
Komitet Organizacyjny:
prof. UG, dr hab. Zoja Nowożenowa
prof. UG, dr hab. Alicja Pstyga
dr Tatiana Siniawska-Sujkowska (sekretarz)
 

KONFERENCJA CRIME FICITON

KONFERENCJA NAUKOWO-DYDAKTYCZNA

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego
oraz Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego
serdecznie zapraszają do udziału w konferencji naukowo-dydaktycznej


Kształcenie i doskonalenie nauczycieli języków obcych oraz języka kaszubskiego,


która odbędzie się w dniach 8-10 września 2014 roku w salach Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego.
Tematyką konferencji są zagadnienia związane z przygotowaniem, dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli różnych etapów edukacyjnych, od kształcenia wczesnoszkolnego do akademickiego.
 

 

KONFERENCJA NAUKOWA

Katedra Literatury i Kultury Niemieckiej
na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego
zaprasza na międzynarodową konferencję naukową
 

ESEJ I ESEIZM NIEMIECKOJĘZYCZNY OD ROMANTYZMU

DO (POST-) MODERNIZMU

 
w dniach 27-29 czerwca 2014 r.

 

SYMPOZJUM KATEDRY LINGWISTYKI STOSOWANEJ I TRANSLATORYKI

W dniach 5-6 października 2013 roku Katedra Lingwistyki Stosowanej i Translatoryki organizuje sympozjum
z okazji 150. rocznicy śmierci Jacoba Grimma zatytułowane

Jacob Grimm Begründer der Germanistik/

Jacob Grimm – twórca filologii germańskiej.

Sympozjum odbędzie się w budynku Wydziału Filologicznego UG, ul. Wita Stwosza 55.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy. Wstęp wolny.